Collection: Tatoushi

Kimono wrapping storage with strings.